ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.


Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?

Ľudia, stroje, spoločnosť...
Etika, hodnoty, budúcnosť...

Vydavateľ

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2022.
Prvé vydanie. Rozsah: 18 AH.
ISBN 978-80-88696-84-1, EAN 9788088696841 (pdf)
ISBN 978-80-88696-85-8, EAN 9788088696858 (epub)
ISBN 978-80-88696-83-4, EAN 9788088696834 (paperback, brožovaná väzba)

Licencia - copyright

CC BY-SA 4.0 - Peter Šantavý a Univerzita Komenského v Bratislave
Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY-SA 4.0 (vyžaduje sa povinnosť uvádzať pôvodného autora diela a povinnosť odvodené dielo zdieľať pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo). Viac informácií o licencii a použití diela: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Dostupnosť

Elektronická verzia (pdf): Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? [pdf]
(Priebežne aktualizovaná verzia: opravy preklepov a autorove marginálne terminologické spresnenia - ide o zásahy bez doplnenia a pozmenenia obsahu.)
__________

Elektronická verzia (pdf): Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? [pdf]
Tlačená verzia (paperback): dostupná vo Fakultnej knižnici RKCMBF UK v Bratislave

Abstrakt

Publikácia predstavuje určité nóvum, snažiac sa o inovatívny prístup v nazeraní na problematiku umelej inteligencie v kontexte kresťanského svetonázoru a etických dôsledkov limitov a rizík, s ktorými sa táto atraktívna oblasť moderného technologického sveta v súčasnosti potýka: interdisciplinárne uchopenie fenoménu umelej inteligencie, dôsledná analýza limitov i rizík a z nej prameniace etické závery, návrh základnej štruktúry všeobecných i špecifických etických princípov a zásad, vyjadrenie diskutabilných faktorov i niektorých perspektív všeobecnej umelej inteligencie smerujúcej k superinteligencii a zdôvodnenie jasného postoja k jej porovnávaniu s ľudskou bytosťou – to všetko tvorí vklad do prebiehajúceho celosvetového etického diskurzu, ktorý tým viac naberá na dôležitosti, čím viac sa technológie umelej inteligencie rozvíjajú a ich sofistikované implementácie sa do reálneho života masívne zavádzajú, ovplyvňujúc tak životy miliónov ľudí.