Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Prednášky na tému umelej inteligencie

Vydanie knihy Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? bolo impulzom pre viacero prednášok a diskusií na témy, ktorým sa publikácia venuje:

 

Využívanie nástrojov umelej inteligencie vo vzdelávaní

On-line seminár pre pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov RKCMBF UK zameraný na využívanie nástrojov umelej inteligencie vo pedagogickom a vedecko-výskumnom procese.

V rámci seminára, ktorý sa konal 16. apríla 2024, boli prezentované riziká a možnosti generatívnych systémov AI i podstatné aspekty Smernice UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie. Osobitná pozornosť bola venovaná praktickému využitiu nástrojov AI: návrh testovacích otázok, tvorba testov a kritérií hodnotenia; generovanie tém a výskumných otázok; tvorba obrázkov a ilustrácií; tvorba osnov, príprava aktivít a návrhov prezentácií; generovanie textov a písanie servisných textov; spracovanie dát (tabuľky, vizualizácia,...) a textu (preklad, jazyková korektúra, tématická analýza); zlepšovanie kvality textov a obrazového materiálu; individuálna spätná väzba a personalizácia; personálny tútor - cvičenia, preskúšanie, vedenie predmetu, projekty, ...

Kompletná prezentácia k prednáške.

Záznam prednášky je dostupný v prostredí MS Teams pre členov tímu RKCMBF AI (prístup majú všetci pedagógovia a výskumno-vedeckí pracovníci fakulty).

 

AI vo vzdelávaní - etické výzvy a riziká, využitie generatívnych systémov

Prednáška o etických výzvach a rizikách systémov umelej inteligencie v oblasti vzdelávania, ktorá sa konala 20. februára 2024 pre pedagógov Spojenej školy Svätej Rodiny (základná škola a gymnázium) v Bratislave.

Kompletná prezentácia k prednáške.

Sprievodný rozsiahlejší text pre účastníkov prednášky.

Prednáška o možnostiach využitia generatívnych systémov AI (LLM/MLM) vo vzdelávacom procese je plánovaná na 9. apríla 2024 pre pedagógov Spojenej školy Svätej Rodiny (základná škola a gymnázium) v Bratislave.

Prednáška sa pripravuje...

 

Základné etické výzvy a riziká systémov umelej inteligencie v optike vzdelávania

Prezentácia o etických výzvach a rizikách systémov umelej inteligencie v oblasti vzdelávania, ktorá sa konala 29. novembra 2023 v rámci konferencie Čo s umelou inteligenciou v škole? ako súčasť projektu Ústavu informatiky SAV s názvom extrapolácie 2023.

Kompletná prezentácia k prednáške.

Sprievodný rozsiahlejší text pre účastníkov konferencie.

Video záznam prednášky (v čase od 0:38:00 do 1:39:00).

Krátky rozhovor k prednáške a konferencii v rádiu Regina-západ.

 

Diskusia o mojej knihe, rizikách a etike umelej inteligencie

Predstavenie mojej knihy a následná diskusia o jej obsahu, rizikách, výzvach a etike umelej inteligencie. Podujatie sa konalo 19. júna 2023.
Ďakujem členom Nadácie Centesimus Annus – Pro Pontifice, na pozvanie ktorých sa diskusia uskutočnila, za takmer štyri hodiny podnetných rozhovorov, ktoré boli pre mňa obohacujúcim časom zdieľania sa s inšpiratívnymi ľuďmi.

 

Umelá inteligencia, dobrý sluha a zlý pán?

Vedecko-popularizačná prednáška pre študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a širokú verejnosť, ktorá sa konala 21. marca 2023 na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.

Kompletná prezentácia k prednáške.

 

Môže nám umelá inteligencia prerásť cez hlavu?

Celofakultná prednáška na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa v rámci tzv. Fakultných štvrtkov uskutočnila 1. decembra 2022.

Kompletná prezentácia k prednáške.

Publikované/aktualizované dňa 17.04.2024