Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?

 

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.

Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?

Ľudia, stroje, spoločnosť...
Etika, hodnoty, budúcnosť...

Book cover

 

Vydavateľ

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2023.
Prvé vydanie. Rozsah: 18 AH.
ISBN 978-80-88696-91-9, EAN 9788088696919 (pdf)

Licencia - copyright

CC-BY-SA   Peter Šantavý a Univerzita Komenského v Bratislave

Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY-SA 4.0 (vyžaduje sa povinnosť uvádzať pôvodného autora diela a povinnosť odvodené dielo zdieľať pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo).
Viac informácií o licencii a použití diela: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Dostupnosť

Elektronická verzia (pdf): Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? [pdf]
(Priebežne aktualizovaná verzia: opravy preklepov a autorove marginálne terminologické spresnenia - ide o zásahy bez doplnenia a pozmenenia obsahu.)
__________

Elektronická verzia (pdf): Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? [pdf]
Tlačená verzia (paperback): dostupná vo Fakultnej knižnici RKCMBF UK v Bratislave

Abstrakt

Publikácia predstavuje určité nóvum, snažiac sa o inovatívny prístup v nazeraní na problematiku umelej inteligencie v kontexte kresťanského svetonázoru a etických dôsledkov limitov a rizík, s ktorými sa táto atraktívna oblasť moderného technologického sveta v súčasnosti potýka: interdisciplinárne uchopenie fenoménu umelej inteligencie, dôsledná analýza limitov i rizík a z nej prameniace etické závery, návrh základnej štruktúry všeobecných i špecifických etických princípov a zásad, vyjadrenie diskutabilných faktorov i niektorých perspektív všeobecnej umelej inteligencie smerujúcej k superinteligencii a zdôvodnenie jasného postoja k jej porovnávaniu s ľudskou bytosťou – to všetko tvorí vklad do prebiehajúceho celosvetového etického diskurzu, ktorý tým viac naberá na dôležitosti, čím viac sa technológie umelej inteligencie rozvíjajú a ich sofistikované implementácie sa do reálneho života masívne zavádzajú, ovplyvňujúc tak životy miliónov ľudí.

Publikácia vychádza z autorovej dizertačnej práce Etické výzvy a morálne aspekty súčasných systémov umelej inteligencie, pričom pôvodný text bol upravený a podstatne rozšírený o ďalší výskum v oblasti všeobecnej umelej inteligencie.

Knihu napísal sám autor. Žiadna časť tohto diela nebola vygenerovaná strojovým algoritmom:-)

Autor v súčasnosti pripravuje druhé, rozšírené vydanie tejto publikácie...

[Knihy]

Publikované/aktualizované dňa 08.03.2024